Accessibility Tools

Ressursid

Projekti tulemus 1

Metoodiline raamistik ja õppekava

Projekti “Algatamine – rohelise sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse edendamine koolihariduses” 1. tulemus seisneb kvaliteetse metoodilise raamistiku ja õppekava väljatöötamises keskkooliõpilaste hariduse jaoks ning võimalikult asjakohase koolituse pakkumises sotsiaalse ettevõtluse (SE) ja sotsiaalse innovatsiooni (SI) valdkonnas, mis on vahendid jätkusuutlike lahenduste pakkumiseks keskkonnaprobleemide lahendamiseks neljas riigipõhises haridus- ja sotsiaalses kontekstis. See on jagatud 4 ülesande vahel järgmiselt:

1: INITIATIONi koolituse eesmärkide ja raamistiku väljatöötamine, dokumendi- ja väliuuring keskkonnahariduse ja sotsiaalse ettevõtluse hariduse olukorra kohta koolides kaasatud ELi partnerriikides – (leiate pdf kujul siit).

2: eespool nimetatud teemade käsitlemise õppekava struktuuri projekt keskkoolihariduse kontekstis koos õppe-eesmärkide ja -tegevustega.

3: õpetajate ja koolitajate koolitusmeetodid kombineeritud õppega seotud lähenemisviiside kohta.

4: ülevaade ja juhised dokumentide lugemiseks – (leitav pdf-ina siit)

Projekti tulemus 2

Sotsiaalse ettevõtluse õppevahendid jätkusuutlikkuse tagamiseks

See tulemus käsitleb sotsiaalset ettevõtlust käsitlevate õppevahendite väljatöötamist, mis on kohandatud keskkooliõpilaste vajadustele ja omadustele. Need õppevahendid edendavad õpilaste kaasamist sotsiaalsesse innovatsiooni ja sotsiaalsesse ettevõtlusesse, et pakkuda jätkusuutlikke lahendusi oma kogukonna keskkonna- või sotsiaalprobleemidele. Need on välja töötatud nii, et need vastavad tõhusalt keskkooliõpilaste omadustele ja õpistiilile, edendades samal ajal isejuhtivat õppimist ja mikroõpet. Kasutatakse erinevaid formaate, nagu rikastatud tekst, esitlused, lühivideod ja minimängud, et käsitleda reaalseid juhtumiuuringuid ja teemakohast õppematerjali. Õppevahendid on kavandatud nii sisuliselt kui ka struktuuriliselt kindlaks tehtud vajaduste rahuldamiseks, et tutvustada õpilastele sotsiaalset vastutust, iseseisva mõtlemise ja demokraatliku teadvuse lähenemisviisi ning teadmisi kollektiivsetest majandustegevuse vormidest, mis teenivad eesmärki leida jätkusuutlikke lahendusi keskkonna- ja kliimaprobleemidele. Neid õppevahendeid kasutades arendavad õpilased oma läbivaid oskusi, kriitilist mõtlemist ja probleemide lahendamist, loovust ja kujutlusvõimet, kodanikuaktiivsust, õpilaste juhtimist, koostööd ja teadlikkust kogukonna, kliimaprobleemide ja sotsiaalse koostöö kaudu kättesaadavate lahenduste kohta. Lisaks sellele tekib neil suurem motivatsioon teenuste kavandamise meetodite kasutamiseks, et pakkuda elujõulisi lahendusi keskkonnaprobleemidele, millega nende kohalikud kogukonnad silmitsi seisavad. Lõpuks hõlmab R2 ka õppevahendite läbivaatamist ja tõlkimist nelja keelde (EN, GR, IT, EE), et tagada nende kasutamine ka teistes riikides, kus on sarnased koolitusvajadused üliõpilaste jaoks. Õppevahendid on kättesaadavad R3 raames välja töötatud veebipõhise digitaalse platvormi kaudu. Toodetud materjalidega saab tutvuda siin.

Projekti tulemus 3

Digitaalne platvorm koolide sotsiaalse ettevõtluse jaoks

Digitaalse platvormi INITIATION (elearning.initiation-project.eu) eesmärk on arendada keskkooliõpilaste sotsiaalset ettevõtlust ja sotsiaalset innovatsiooni kogemusliku ja aktiivse õppimise kaudu. Keskkooliõpilasi kutsutakse üles looma oma õpetajate toel omaenda ettevõtteid.
oma virtuaalseid sotsiaalseid ettevõtteid ja nende äriplaane, et võidelda kohalike kogukondade keskkonnaprobleemide vastu.
Virtuaalsed sotsiaalsed ettevõtted saavad omavahel ja ka reaalsete ettevõtetega suhelda, et luua praktikakogukond ja edendada parimaid tavasid sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse kasutamiseks säästva arengu ja keskkonnaprobleemide lahendamise mootorina.
Lisaks on sellel digitaalsel platvormil kättesaadavad sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalse innovatsiooni veebikursused ning minimängud, et arendada oma teadmisi ja oskusi sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalse innovatsiooni valdkonnas.
INITIATIONi digitaalne platvorm on kättesaadav inglise, kreeka, itaalia ja eesti keeles ning selle leiab siit.

Projekti tulemus 4

Õpetajate käsiraamat

Projekti INITIATION õpetajate käsiraamat on kasulik ja põhjalik juhend, mis on välja töötatud õpetajate ja kasvatajate toetamiseks, et pakkuda keskkooliõpilastele transformatiivset õpikogemust. See sisaldab olulist teavet iga mooduli kohta ja pakub täiendavaid tegevusi, et suurendada õpilaste kaasatust ja arusaamist. Praktikapõhise pedagoogika ja disainimõtlemisele tugineva pedagoogika integreerimise kaudu saavad õpilased ülevaate sotsiaalsest innovatsioonist e jätkusuutlikkusest. Moodulite õppimine võimaldab õpilastel omada kogemuse lõpuks piisavaid teadmisi ja oskusi, et arendada ja rakendada mõjusaid sotsiaalseid ettevõtteid, mis tegelevad keskkonna- või sotsiaalsete probleemidega ja edendavad positiivseid muutusi oma kogukonnas. Konkreetselt hõlmavad juhendis käsitletavad teemad sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse mõistete tutvustamist, põhjalikku ülevaadet teaduslikest tõenditest kliimamuutuste kohta ning ettekujutust sellest, kuidas saab luua sotsiaalse ettevõtte, et lahendada sotsiaalseid ja keskkonnaprobleeme. Lõpuks antakse õiged selgitused, et toetada õpilasi sotsiaalse ettevõtte äriplaani koostamise põhitõdede ja makrokeskkonna analüüsi erinevate komponentide õppimisel.

Projekti tulemus 5

Soovitused INITIATSIOONI lähenemisviisi kasutamiseks

tulemas peagi

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000031559]