Προώθηση της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη σχολική εκπαίδευση

eLearning

Η πλατφόρμα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων στα περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης και για την αντιμετώπιση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της ανάπτυξης της ετοιμότητας και ικανότητας μετάβασης στην ψηφιακή εποχή.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000031559]